Stichting Buitenplaats Villa Sanoer

Op 9 februari 2010 vond de officiŽle oprichting plaats van de Stichting Buitenplaats Villa Sanoer. Deze stichting heeft als doel:

" De instandhouding en verdere restauratie van de historische buitenplaats Villa Sanoer gelegen in de gemeente Wageningen en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn".

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door o.a.:
 

De instandhouding van de gerestaureerde gebouwen en tuin, het voortzetten van deze restauratie met de herbouw van de bijgebouwen en het oorspronkelijk ontworpen achterhuis van de villa volgens de oorspronkelijke ontwerptekeningen.

Het beheer van de gebouwen en de tuin.

het doen bewonen van de villa, koetshuis en dienstwoning door studenten van de Sociťtť de la Haute Noblesse de Wageningue en het ter beschikking stellen van ruimten voor de jaarlijkse evenementen van de leden en oud-leden.

Voor de volledige tekst van de statuten, klik hier. Met een klik kunt u het laatste jaarverslag inzien.

Gegeven de cultuurhistorische waarde van Sanoer is de stichting begin 2011 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting schenkingen vrij van belasting kan ontvangen en dat de schenker zijn schenking als aftrekpost voor zijn inkomstenbelasting op kan geven. Anders dan bij andere schenkingen geldt daarbij bovendien geen drempel of maximum in het geval het om een periodieke schenking gaat. Voorwaarde is wel dat, voor wat betreft een periodieke schenking, een en ander in een notariŽle akte wordt vastgelegd. Voor nadere details over de mogelijkheden voor donaties of schenkingen, klik hier.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is: 8220.11.438

Voor nadere informatie of het geven van een opdracht tot het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke schenking aan de stichting verzoeken wij u contact op te nemen met de stichting of per e-mail naar info@villasanoer.nl

Het bestuur van de Stichting Buitenplaats Villa Sanoer is als volgt samengesteld:
Voorzitter de heer dr. ir. R. Best

Secretaris: de heer ir. J.A. de Koning

Penningmeester: de heer ir. X. Tekelenburg

Bestuurslid: de heer ir. J.J. van Cappellen

Bestuurslid: de heer ir. M.G.A.M. ten Haaf

Bestuurslid: de heer ir. E. Linthorst